புதியவை

Sunday, January 17, 2021

பட்டிருப்பு மண்டூர் 35கொளனி கண்ணன் வித்தியாலயம் மாணவர்களுக்கு சிட்னி உதயசூரியன் மாணவர் உதவி மையத்தினரால் இப்பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு ......

January 17, 2021