புதியவை

Friday, December 7, 2018

விந்தைக் கவி

வார்த்தைகள் இல்லாமல்
கவிதைகள் எழுதும்
விந்தைக் கவி
உன் விழிகள்
Image result for BEAUTY LADY EYES